CERIMA GROUP S.L. informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, CERIMA GROUP S.L. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, al nou REGLAMENT de protecció de dades. L'ús d'aquest web implica l'acceptació d'aquesta política de privadesa.

Recollida, finalitat i tractaments de dades: CERIMA GROUP S.L. té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l'enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos al lloc web. En aquest sentit, CERIMA GROUP S.L. serà considerada com a responsable de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Alhora CERIMA GROUP S.L. informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l'agenda de contactes, la prestació de serveis, i la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de CERIMA GROUP S.L., i, per tant, tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per CERIMA GROUP S.L.

Comunicació d'informació a tercers: CERIMA GROUP S.L. informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, llevat que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament . En aquest darrer cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan CERIMA GROUP S.L. disposeu del consentiment exprés de l'usuari.

Drets dels usuaris: El nou REGLAMENT GENERAL de protecció de dades concedeix als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les dades personals. Mentre les dades de l'usuari són objecte de tractament per part de CERIMA GROUP S.L. Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb allò previst a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Per fer ús de l'exercici d'aquests drets, l'usuari s'haurà de dirigir mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que n'acrediti la identitat (DNI o passaport), a l'adreça següent: CERIMA GROUP S.L. situada a CTRA. DE LA SERRA S/N, 43746 TIVISSA – TARRAGONA.

Aquesta comunicació ha de reflectir la informació següent: Nom i cognoms de l'usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives. L'exercici de drets l'ha de fer el mateix usuari. Això no obstant, poden ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, cal aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat.